Primer podjemne pogodbe

VZOREC PODJEMNE POGODBE

__________________________________________________________________________________________
 
Naročnik:  naziv, sedež, davčna številka, zakoniti zastopnik

in

Podjemnik (prevzemnik dela): ime in priimek, naslov, davčna številka

skleneta naslednjo

PODJEMNO POGODBO


1. člen
S to pogodbo naročnik naroča, podjemnik pa se zaveže za naročnika opraviti naslednje delo
__________________________________________________________________________________________
naročnik pa bo podjemniku za opravljeno delo plačal v skladu s to pogodbo.

2. člen
Podjemnik se zaveže delo iz 1. člena te pogodbe opraviti do __________. Podjemnik bo delo opravil na sedežu naročnika/drugje _________.
Podjemnik se zaveže, da bo delo, iz 1. člena te pogodbe opravil osebno in skrbno/kot dober strokovnjak v skladu z navodili naročnika.
Podjemnik je dolžan naročnika sproti obveščati o vseh okoliščinah, za katere ve ali bi moral vedeti, da so pomembne za naročnika ter pravilno in pravočasno izvršitev dela iz 1. člena te pogodbe, sicer odgovarja za nastalo škodo.

3. člen
Naročnik se zaveže za opravljeno delo iz 1. člena te pogodbe plačati podjemniku znesek ________ EUR (neto/bruto) in sicer v roku _____ dni po opravljenem delu na račun podjemnika št. _____________ pri __________(banki).

4. člen
Naročnik sme od te pogodbe odstopiti pred dokončanjem dela, kot je opredeljeno v 2. členu te pogodbe če podjemnik:
- delo izvaja v nasprotju z navodili naročnika  ali
- dela ne izvaja s potrebno skrbnostjo ali
- če izvršitev dela odstopi komu tretjemu/brez dovoljenja naročnika dostopi komu tretjemu:
Pogodbeni stranki lahko to pogodbo razdreta tudi sporazumno.

5. člen
Glede pravic in dolžnosti naročnika in podjemnika, ki niso določene v tej pogodbi se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika o podjemni pogodbi.

6. člen
Pogodbeni stranki bosta vse spore, nastale iz te pogodbe poskušali rešiti sporazumno, če pa to ne bo možno, za primer sodnega spora določata stvarno pristojno sodišče v ___________.

7. člen
Ta pogodba prične veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Pogodba je sklenjena v štirih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po dva izvoda.
 

V ___________, dne ______                      

 

Podjemnik:                                                           Naročnik:

__________________                                           ___________________

Spletna stran uporablja piškotke s pomočjo katerih izboljšuje vašo uporabniško izkušnjo, analizira promet ter omogoča uporabo vtičnikov družbenih medijev. Z nadaljno uporabo se strinjate k uporabi piškotkov. Odločitev lahko spremenite s klikom na Nastavitve.