Primer avtorske pogodbe

»VZOREC«

 

POGODBA O AVTORSKEM DELU

Upoštevajoč splošna določila Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur.l. RS št. 16/07 in 68/08) sklepata

1. UPORABNIK ___________________________________________, ki ga zastopa _________________________________________, davčna številka ____________, TRR_______________ (v nadaljnjem besedilu: uporabnik)

in

2. AVTOR____________________________, EMŠO ____________, s stalnim bivališčem_______________________________________________, davčna številka ___________________, TRR________________ (v nadaljnjem besedilu: avtor)


POGODBO O AVTORSKEM DELU

I.

Avtor in uporabnik se dogovorita za izključni (enkraten) prenos materialnih pravic avtorskega dela.

Opomba:

Kot avtorsko delo šteje zlasti:


1. govorjena dela kot npr. govori, pridige, predavanja

2. pisana dela, kot npr. leposlovna dela, članki, priročniki, študije ter računalniški programi

3. glasbena dela z besedilom ali brez besedila

4. gledališka, gledališko-glasbena in lutkovna dela

5. koreografska in pantomimska dela

6. fotografska dela in dela, narejena po postopku, podobnem fotografiranju

7. avdio-vizualna dela

8. likovna dela, kot npr. slike, grafike in kipi

9. arhitekturna dela, kot npr. skice, načrti ter izvedeni objekti s področja arhitekture, urbanizma in krajinske arhitekture

10. dela uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja

11. kartografska dela

12. predstavitve, znanstvene, izobraževalne ali tehnične narave (tehnične risbe, načrti, skice, tabele, izvedenska mnenja, plastične predstavitve in druga dela enake narave)


II.

Pri tem se šteje, da je prenos materialnih pravic izvršen enkrat in za vse primere.

Varianta

Pri tem se šteje, da je prenos materialnih pravic izvršen samo za _____________.


III.

Uporabnik bo avtorju, za izvedbo naloge, omogočil uporabo podatkov iz ________________________, avtor pa se zavezuje, da bo pri svojem delu ravnal v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov in pridobljene podatke uporabljal izključno za namen, ki je določen s to pogodbo.


IV.

Za uporabo pravic po I. členu te pogodbe pripada avtorju denarno nadomestilo v bruto višini __________ EUR za opravljeno delo, ki ga je uporabnik dolžan nakazati na avtorjev TRR pri _____ št.: _____________________ in sicer:

- ________________ EUR do__________

- ________________ EUR do__________


V.

Za razlago določil, ki v pogodbi niso posebej opredeljena, se smiselno uporabljajo določila Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah Republike Slovenije.


VI.

Morebitne spore v zvezi s to pogodbo stranki rešujeta sporazumno, v kolikor to ne bo mogoče je krajevno in stvarno pristojno Okrožno sodišče v _________________.


VII.

Ta pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih in velja od dneva podpisa dalje. Vsaka pogodbena stranka prejme en izvod pogodbe, ki velja kot original.

Številka pogodbe:


V ____________, dne ______________


AVTOR:                              UPORABNIK:

_____________________ _____________________

Spletna stran uporablja piškotke s pomočjo katerih izboljšuje vašo uporabniško izkušnjo, analizira promet ter omogoča uporabo vtičnikov družbenih medijev. Z nadaljno uporabo se strinjate k uporabi piškotkov. Odločitev lahko spremenite s klikom na Nastavitve.